สถิติผู้เยี่ยมชม

0171551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
37
29
91
363
1138
1193
171551

Forecast Today
72

Online (15 minutes ago):4

Your IP:10.20.222.245

ภารกิจ
กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์

 

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องรองรับภารกิจของ อฟอ. จึงแบ่งภารกิจออกเป็น  5 ด้าน ดังนี้


 1. ด้านการผลิตและบํารุงรักษา  ผลิตพลังงานไฟฟ้าตามความต้องการของระบบไฟฟ้า และมีความพร้อมที่จะแก้ไขข้อขัดข้องของระบบการผลิตกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มศักยภาพมีความมั่นคง เชื่อถือได้ รวมถึงการบำรุงรักษา เขื่อน อาคาร สถานที่  ให้มีความมั่นคง พร้อมใช้งาน


2. ด้านบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำพรม-เชิญ  มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมติคณะกรรมการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำพรม-เชิญ เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างเหมาะสมและโปร่งใสเป็นธรรม

3. ด้านการพัฒนา/บริหารองค์กรและเทคโนโลยี  นําระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาใช้งานรองรับนโยบาย อฟอ.และสายงาน มีการจัดระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน พัฒนาและนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ ใช้ในหน่วยงานรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างครอบคลุม

4. ด้านทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับการปรับเปลี่ยนองค์กรในอนาคต โดยนำระบบการจัดการองค์ความรู้มาใช้ เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นฐานความรู้ให้แก่คนรุ่นต่อไป โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ขวัญ กําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

5. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม มีการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและชุมชนใกล้เคียง โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก